Reference

Reference? Stojí za námi. Stavby dotahujeme v každém detailu ve špičkové kvalitě až do konce.

Regenerace sídliště Šárka v Prostějově

Lokalita Prostějov
Investor stavby statutární město Prostějov
Termín realizace 5/2016 – 5/2019
Finanční objem stavby 76 777 531,41 Kč včetně DPH
Typ stavby Dopravní a technické infrastruktury
Charakteristika stavby

Projekt regenerace sídliště Šárka řeší úpravu veřejného prostoru tohoto sídliště. Hlavní částí projektu je výstavba dopravní a technické infrastruktury. Projekt zahrnuje výstavbu nových komunikací, rozšíření a opravy stávajících komunikací, výstavbu parkovacích stání uvnitř sídliště.Další částí jsou stavby k zajištění odvodnění pozemních komunikací, která zahrnuje kanalizaci ukončenou podzemními retenčními nádržemi s přepadem do jednotné kanalizace pro odvodnění pozemních komunikací s vozovkou z asfaltobetonu a drenážní systém ukončený vsakovacími šachtami sloužící k odvodnění parkovacích stání ze zámkové dlažby. V rámci projektu je dále řešena stavba cyklostezky a chodníků z dlážděného povrchu a s povrchem mlatovým. Podél všech komunikací je navrženo nové venkovní osvětlení. Podél mlatového chodníku i v předprostorech domů jsou navrženy zálivy pro umístění laviček určené k odpočinku a rekreaci občanů. Podél nájezdové rampy silnice R46 je navrženo prodloužení protihlukové stěny i se svodidlem. Dalšími částmi projektu je řešení zeleně v zájmové lokalitě, vybavení sídliště zděnými zástěnami pro nádoby na odpad, doplnění oplocení dětského hřiště a vybavení veřejných částí prvky mobiliáře (lavičky, koše, aj).